DOŁACZ DO ZESPOŁU BERGSPORT

Klauzula informacyjna:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Bergsport Uno Sp. z o.o., ul. Wyścigowa 48, 53-012 Wrocław. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Bergsport Uno Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres email: iod@bergsport.pl
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych – Podstawa prawna przetwarzania danych:

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu
art. 6 ust. 1 lit c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy)
Wykorzystywanie złożonych dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych rekrutacji
art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zgoda osoby, której dane dotyczą).

4. Odbiorcami danych osobowych kandydatów do pracy będą podmioty świadczące usługi związane z obsługą procesu rekrutacji, podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów i innych nośników, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. W przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych odbiorcą będzie Bergsport Uno Sp. z o.o.

5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane:
– do momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko,
– w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora – do momentu wycofania tej zgody, nie dłużej niż rok od momentu wyrażenia zgody,
– w przypadku udostępnienia danych – do momentu wycofania tej zgody.

Po wskazanym wyżej okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych,
– prawo do usunięcia danych,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem e-mail: usun_dane@bergsport.pl
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

7. Podanie danych w zakresie wskazanym w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) jest niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.