REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BERGSPORT.PL

I. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym BERGSPORT.pl („SKLEP”)

2.    Sklep internetowy działający pod adresem www.bergsport.pl, prowadzony jest przez firmy:
– Bergsport Uno Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 48, działającą na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000275824, NIP 899 259 31 76,

– Bergsport Izabella Michnowska, z siedzibą  we Wrocławiu (53-012) przy ul. Wyścigowej 48, wpisaną do CEDiG, NIP 895 143 53 68.

3.    Niniejszy regulamin (“Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu internetowego BERGSPORT.pl.  Określa on zasady dokonywania rejestracji a także korzystania z konta sklepu, zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży towarów.

4.    Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

5.    Klientami  SKLEPU mogą być wyłącznie  osoby posiadające adres korespondencyjny na terytorium Polski. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna musi ona być pełnoletnia a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

6.    Towary w SKLEPIE są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp. Zdjęcia jak również prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II. Rejestracja i logowanie

1.    Warunkiem korzystania z usług SKLEPU jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.

2.    Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta. Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest przekazywanie lub udostępnienia przez Klienta treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

3.    Warunkiem dokonywania zakupów w SKLEPIE jest dokonanie rejestracji.

4.    W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej www.bergsport.pl wybrać zakładkę  „Zarejestruj się”. Następnie należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail a także hasło.

5.    Rejestracji można dokonać także bezpośrednio przy składaniu zamówienia. Należy wtedy kliknąć przycisk „Złóż zamówienie” i wybrać opcję „Zarejestruj się” by wprowadzić swoje dane.

6.    Po dokonaniu rejestracji BERGSPORT prześle na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym wiadomość potwierdzającą rejestrację.

7.    Po dokonaniu rejestracji, Klient może zalogować się do SKLEPU przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail, jako loginu oraz hasła.

8.   Po zalogowaniu Klient w zakładce „Moje dane” może, wypełniając formularz, uzupełnić swoje dane podając adres rozliczeniowy jak również adres do wysyłki.

9.   Podanie danych adresowych jest konieczne dla realizacji zamówień składanych przez Klienta w SKLEPIE.

10. W zakładce „Moje dane” Klient może również dokonać zmiany danych oraz zmiany hasła.

III. Składanie zamówień

1.    Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.bergsport.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu składa zamówienie, wchodząc na stronę produktu, wybierając rozmiar i klikając przycisk „Dodaj”.

2.    Towary znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość kontynuowania zakupów, usunięcia znajdujących się tam towarów, a także rezygnacji z dokonania zakupów.

3.    W zamówieniu (w koszyku) Klient wskazuje ilości towarów, jakie chce kupić w Sklepie poprzez zmianę odpowiedniej rubryki.

4.    Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, jakie Klient chce zamówić, należy wybrać sposób dostawy oraz płatności, które są wskazane w Regulaminie. Po wybraniu sposobu dostawy a także płatności zostanie wskazana informacja o wybranej metodzie dostawy i płatności, a także ich koszt. Zaktualizowana zostanie także wówczas kwota do zapłaty, poprzez dodanie do niej opłaty za wybrane formy płatności i dostawy. Następnie należy kliknąć przycisk „Realizuj zamówienie”.

5.    Na adres e-mail wskazany podczas rejestracji BERGSPORT wysyła wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia.

6.      – Koszt dostawy paczki do 30 kg na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi:

a. 20,00 zł – w przypadku płatności przelewem bankowym

b. 30,00 zł – w przypadku płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

IV. Dokonywanie płatności. Ceny

1.    Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

a)    podawane są w złotych polskich,

b)    zawierają podatek VAT,

c)     zawierają informacje na temat kosztów przesyłki.

2.    Klient ma prawo wyboru sposobu płatności za zamówiony Towar:

a)    gotówką, osobie działającej w imieniu przewoźnika, któremu Sprzedawca powierzył dostawę zamówionego Towaru (płatność za pobraniem);

b) szybkim przelewem internetowym BERGSPORT umożliwi dokonywanie płatności elektronicznych za zamówione produkty za pomocą systemu oferowanego przez Dotpay – Spółka Akcyjna pod firmą Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie.

c)    przelewem bankowym przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem,  brak otrzymania płatności na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego:

Bergsport UNO Sp. z o.o.
57 1930 1190 2220 0269 7039 0001

d) zapłata przy odbiorze w przypadku osobistego odbioru zamówienia w sklepie.

3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych czy wyprzedaży.

4.    Promocje w SKLEPIE nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V. Realizacja zamówień i dostawa

1.    Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2.    Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

a)    wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego wpłaty za Towar oraz za koszty dostawy.

b)    dostępności towaru.

3.    Koszt dostawy (wysyłki) Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Warto zaznaczyć, że koszt ten jest wskazywany Klientowi w trakcie składania przez niego zamówienia. Wysokość tego kosztu może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy a także sposobu płatności wybranego przez Klienta.

4.    Towary są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej  za pośrednictwem firmy przewozowej DPD. Przewidywany czas dostawy  Towaru przez przewoźnika to od 2 do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

5.    Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z towarem, sprawdził jej stan. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

6.    Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni. Po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym ewentualne koszty dostarczenia towaru.

7.    Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

8.    Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę, powinien wypełnić odpowiednie pola w formularzu zamówienia podając niezbędne dane.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Towaru. Co więcej Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość a także zwrotu tego Towaru bez podawania przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.    Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży dostępnego na stronie internetowej: www.bergsport.pl/ oswiadczenie_o odstapieniu_od_umowy.pdf na adres: BERGSPORT, ul. Wyścigowa 48, 53-012 Wrocław.

3.    Wskazany powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy. Co więcej do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Sprzedającemu informacji dotyczącej wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.    W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klientowi zostają zwrócone uiszczone przez niego płatności. W związku z tym Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności towaru.

6.    Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

7.    Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem a także akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. metki, instrukcja użytkowania) oraz z dowodem sprzedaży (paragon fiskalny) na adres: BERGSPORT, ul. Wyścigowa 48, 53-012 Wrocław.

8.    Bezpośrednie koszty zwrotu towaru tj. koszt opakowania i odesłania towaru w związku z odstąpieniem od umowy zawartej na odległość ponosi Klient.

9. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

10. FORMULARZ ZWROTU jest dostępny pod adresem www.bergsport.pl/form_zwrot.pdf

VII. Warunki reklamacji

1.    Reklamacje należy składać na adres: BERGSPORT, ul. Wyścigowa 48, 53-012 Wrocław.

2.    Składając reklamację należy dostarczyć do BERGSPORT reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: www.bergsport.pl/formularz_zgłoszenie_reklamacyjne.pdf

3.    BERGSPORT rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

4.    W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta BERGSPORT naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

VIII. Dane osobowe

Podanie danych osobowych w Formularzu Rejestracji oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego w celu realizacji umowy sprzedaży. Warto zaznaczyć, że administratorem bazy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest Sprzedający.

Przedmiotowe dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom trudniącym się dostarczaniem towarów.  Zakres tego powierzenia nie może wykraczać poza dane konieczne dla dostarczenia towaru Klientowi. Ponadto każdy zarejestrowany w SKLEPIE Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.z 2012 r. Nr 101 poz 926 z późn.zm.) a także ich poprawiania. Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia. Co więcej w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.

IX. Postanowienia końcowe

1.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

2.    O zmianach Regulaminu BERGSPORT informuje na stronie sklepu. Zamówienia złożone przed datą zmiany Regulaminu realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich składania.

3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

X. Pliki COOKIES

Sklep używa tzw. “cookies” („ciasteczka”) w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji sklepu. Warto zaznaczyć, że Cookies to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto a także realizacje zamówienia, na urządzeniu użytkownika serwisu. Pliki “cookies” są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików “cookies”. Ważne – w przypadku wyłączenia plików „cookies” a także modyfikacji ustawień przeglądarki  pewne części sklepu internetowego mogą nie działać poprawnie.